Půdní poměry

Charakteristika půdního regionu

Vznik a vývoj půd je výsledkem působení řady faktorů. Původně šlo o vlivy přírody, později začalo převažovat působení člověka. Na půdním pokryvu Orlických hor se projevuje značná rozdílnost přírodních podmínek. Nestejné klimatické, hydrologické, geologické, geomorfologické a jiné poměry byly příčinou, že zde vznikly půdní typy kvalitativně zcela rozdílné. Na polovině území CHKO převládají písčitohlinité půdy. V přibližně stejném poměru se na zbylém území prolínají půdy písčitohlinité a hlinitopísčité. Pouze v okolí Prostřední Rokytnice a odtud směrem k Pěčínu je zastoupena půda hlinitá a jílovitohlinitá.

Hlavní půdní typy v CHKO

Kambizem typická - varieta kyselá a silně kyselá - převládají v podhůří a vystupují až do výšek kolem 850 m n.m. Vegetaci tvoří bučiny, jedlobučiny a luční porosty vlhkých stanovišť, na zemědělské půdě pak horské pastviny.

Podzol kambizemní je převládající půdní typ v nadmořské výšce od 850m do 1 000 m Vyvíjí se na podkladě ortorul a svorů. Vegetací tvoří nejčastěji jedlové bučiny se smrkem (Fageto abietino-piceosum).

Podzol typický se nachází v nejvyšších částech hřebene Orlických hor na minerálně slabých půdách s půdotvorným substrátem tvořeným ortorulami a na plochách s převažující severní expozicí. (srážky cca 1000 mm).

Pseudoglej je půda zamokřená převážně povrchovou vodou s převládajícími suššími obdobími. Nachází se na půdách 
v blízkosti vodních toků, na plochách se severní nebo severovýchodní expozicí, v oblasti srážek nad 700 mm. V minulosti byl 
na těchto plochách upravován vodní režim plošnými melioracemi. V CHKO se vyskytují převážně v Zaorlicku.

Glej je půda zamokřená převážně podzemní vodou. V CHKO se nachází v těsné blízkosti vodních toků.

Fluvizem je půda náplavů v nivách řek. V CHKO se nachází v nivě toku Divoké Orlice.

Správa CHKO Orlické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt