Fauna

Ohrožené druhy živočichů podle vyhlášky 395/1992 Sb., vyskytující se na území CHKO Orlické hory

 

Druhy kriticky ohrožené

 

Bezobratlí (Avertebrata)

rak říční

Astacus fluviatilis

roháček

Ceruchus chrysomelinus

střevlík

Carabus nitens

 

Obratlovci (Vertebrata)

 

Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)

mihule potoční

Lampetra planeri

 

Plazi (Reptilia)

zmije obecná

Vipera berus

 

Savci (Mammalia)

bobr evropský

Castor fiber

vrápenec malý

Rhinolophus hipposideros

 

Druhy silně ohrožené

 

Bezobratlí (Avertebrata)

zdobenec

Gnorimus nobilis

 

Obratlovci (Vertebrata)

 

Obojživelníci (Amphibia)

čolek horský

Triturus alpestris

čolek obecný

Triturus vulgaris

mlok skvrnitý

Salamandra salamandra

skokan rašelinný

Rana arvalis

skokan zelený

Rana esculenta

 

Plazi (Reptilia)

ještěrka obecná

Lacerta agilis

ještěrka živorodá

Lacerta vivipara

slepýš křehký

Anguis fragilis

užovka hladká

Coronella austriaca

 

Ptáci (Aves)

bekasina otavní

Gallinago gallinago

bělořit šedý

Oenanthe oenanthe

čáp černý

Ciconia nigra

datlík tříprstý

Picoides tridactylus

drozd cvrčala

Turdus iliacus

dřemlík tundrový

Falco columbarius

dudek chocholatý

Upupa epops

holub doupňák

Columba oenas

chřástal kropenatý

Porzana porzana

chřástal polní

Crex crex

jeřábek lesní

Tetrastes bonasia

kavka obecná

Corvus monedula

kos horský

Turdus torquatus

krahujec obecný

Accipiter nisus

krutihlav obecný

Jynx torquilla

křepelka polní

Coturnix coturnix

kulíšek nejmenší

Glaucidium passerinum

ledňáček říční

Alcedo atthis

lejsek malý

Ficedula parva

lelek lesní

Camprimulgus europaeus

moták pilich

Circus cyaneus

ostříž lesní

Falco subbuteo

pisík obecný

Actitis hypoleucos

skřivan lesní

Lullula arborea

slavík tmavý

Luscinia luscinia

sova pálená

Tyto alba

sýc rousný

Aegolius funereus

sýček obecný

Athene noctua

tetřívek obecný

Tetrao tetrix

včelojed lesní

Pernis apivorus

vodouš kropenatý

Tringa ochropus

žluva hajní

Oriolus oriolus

 

Savci (Mammalia)

netopýr černý

Barbastella barbastellus

netopýr velkouchý

Myotis bechsteini

netopýr velký

Myotis myotis

rejsek horský

Sorex alpinus

 

Druhy ohrožené

 

Bezobratlí (Avertebrata)

drabčík

Emus hirtus

majka

Meloe violaceus

mravenec

Formica spp.

nosorožík kapucínek

Oryctes nasicornis

otakárek fenyklový

Papilio machaon

rak bahenní

Astacus leptodactylus

střevlík

Carabus arvensis

střevlík

Carabus scheidleri

střevlík

Carabus ullrichi

svižník

Cicindela campestris

svižník

Cicindela sylvicola

zdobenec

Trichius fasciatus

 

Obratlovci (Vertebrata)

 

Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)

mník jednovousý

Lota lota

střevle potoční

Phoxinus phoxinus

vranka obecná

Cottus gobio

 

Obojživelníci (Amphibia)

kuňka žlutobřichá

Bombina variegata

ropucha obecná

Bufo bufo

 

Plazi (Reptilia)

užovka obojková

Natrix natrix

 

Ptáci (Aves)

bramborníček hnědý

Saxicola rubetra

brkoslav severní

Bombycilla garrulus

čáp bílý

Ciconia ciconia

hýl rudý

Carpodacus erythrinus

jestřáb lesní

Accipiter gentilis

koroptev polní

Perdix perdix

krkavec velký

Corvus corax

lejsek šedý

Muscicapa striata

ořešník kropenatý

Nuctifraga caryocatactes

rorýs obecný

Apus apus

slavík obecný

Luscinia megarhynchos

sluka lesní

Scolopax rusticola

strakapoud prostřední

Dendrocopos medius

ťuhýk obecný

Lanius collurio

ťuhýk šedý

Lanius excubitor

vlaštovka obecná

Hirundo rustica

výr velký

Bubo bubo

 

Savci (Mammalia)

netopýr Brandtův

Myotis brandti

netopýr brvitý

Myotis emarginatus

netopýr dlouhouchý

Plecotus austriacus

netopýr pestrý

Vespertilio murinus

veverka obecná

Sciurus vulgaris

 

Správa CHKO Orlické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt