Plán péče

Podle paragrafu 38 zákona o ochraně přírody a krajiny se pro zvláště chráněná území sestavují plány péče.

Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo (dále jen “plán péče”) je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů 
a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný.

Platný plán péče

Pro CHKO Orlické hory byl v říjnu 2014 Ministerstvem životního prostředí schválen Plán péče na roky 2015 až 2024. Následující odkazy umožňují získat / stáhnout jednotlivé části tohoto koncepčního dokumentu pro CHKO Orlické hory.

Rozborová část PLP  Rozsáhlý dokument (175 stran) obsahuje vyhodnocení stavu ochrany přírody a krajiny v CHKO Orlické hory zhruba k rokuu 2012.

Přílohy rozborové části PLP  Přílohy obsahují např. kompletní znění výnosu o zřízení CHKO Orlické hory, seznam katastrálních území zasahujících do CHKO aj.

Návrhová část PLP  Padesátistránkový plán postupu orgánů ochrany přírody při správě svěřeného území CHKO v dalším desetiletí.

Přílohy návrhové části Doporučená opatření k dlouhodobému zachování populace chřástala polního v ptačí oblasti Orlické Záhoří a rámcové směrnice péče o les pro jednotlivé druhy stanovišť lesů v CHKO.

 Mapové přílohy

M1 Přehledná mapa  Zeměpisná mapa se zákresem hranic CHKO.
M2 Zonace CHKO  Rozdělení území CHKO do čtyř zón odstupňované ochrany přírody.
M3 Přehled maloplošných ZCHÚ na území CHKO  Zákresy národních přírodních rezervací, rezervací, přírodních památek a památných stromů na území CHKO.
M4 Lokality Natura 2000 na území CHKO  Vymezení ptačí oblasti a pěti evropsky významných lokalit v CHKO.
M5 Správní hranice v CHKO  Zákres katastrálních území, území obcí, pověřených úřadů, obcí s rozšířenou působností a krajů na území CHKO.
M6 Územní systém ekologické stability  Vymezení návrhů biocenter a biokoridorů ve třech úrovních - nadregionální, regionální a místní.
M7 Vlastnictví lesů  Znázornění skupin vlastníků lesa: stát, obce, velcí a malí soukromí vlastníci lesů.
M8 Kategorie lesa v CHKO  Rozdělení lesů do tří kategorií: lesy hospodářské, lesy zvláštního určení a lesy ochranné.
M9 Územní vymezení honiteb na území CHKO
 
M10 Krajinný ráz Vymezení oblastí a míst krajinného rázu v CHKO.
M11 Infrastruktura pro turistiku a sportovní činnost v CHKO Sportovní areály, zimní střediska, lyžařské trasy, turistické trasy, cyklotrasy.

 

Předchozí plán péče (2000-2014)

Předchozí plán péče byl schválen v dubnu roku 2000 na léta 2000 až 2009. Platnost tohoto plánu péče byla v roce 2005 prodloužena až do konce roku 2014. Jeho textovou část v komprimovaných souborech formátu MS Word můžete stáhnout z následujících odkazů:

Rozborová část historického PLP (ZIP/doc, 236 kB)
Navrhová část historického PLP (ZIP/doc, 132 kB)

Úplnou podobu předchozího plánu péče si můžete stáhnout rozdělenou kvůli velikosti do několika souborů. Jelikož se v době přípravy plánu péče v roce 1999 ještě nepracovalo v plně digitálním prostředí, předkládáme zde naskenovanou verzi originálního výtisku plánu péče:

Rozborová část historického PLP - titul a obsah (PDF, 3.1 MB)
Rozborová část historického PLP - str. 1 až 41 (PDF, 20.9 MB)
Rozborová část historického PLP - str. 42 až 87 (PDF, 25.6 MB)
Rozborová část historického PLP - tabulky srážek 1993-95 (PDF, 1.4 MB)
Rozborová část historického PLP - mapové přílohy (PDF, 5.8 MB)

Návrhová část historického PLP - titul a obsah (PDF, 1.3 MB)
Návrhová část historického PLP - str. 1 až 44 (PDF, 21.4 MB)
Návrhová část historického PLP - lesnické přílohy (PDF, 4.3 MB)
Návrhová část historického PLP - mapové přílohy (15.1 MB)

V roce 2005 rozhodlo Ministerstvo životního prostředí o prodloužení platnosti plánu péče o CHKO do roku 2014:

Prodloužení platnosti plánu péče na roky 2009 až 2014 (GIF, 60 kB) 

Správa CHKO Orlické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt