Ochrana přírody

Odstupňovaná ochrana přírody - zonace CHKO

Území CHKO Orlické hory je podle § 26 zákona o ochraně přírody a krajiny rozdělena dle kriterií přírodních hodnot území 

a ve vztahu potřebného stupně ochrany do čtyř zón.
Zonace byla schválena odborem ochrany přírody Ministerstva životního prostředí ČR dne 16. dubna 1999, č.j. OOP/2517/99. Jednotlivé zóny jsou vylišeny následujícím způsobem:

I. zóna (7% plochy) - byly zahrnuty plochy z hlediska ochrany přírody nejcennější. Jedná se celkem o 25 segmentů. Z lesů byly zařazeny lokality s přírodě nejbližší druhovou skladbou s ohledem na věkovou i prostorovou diferenciaci. Z luk jsou zahrnuty porosty s nejvyšším výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (především podmáčené louky a mokřady). Do 1. zóny byly zahrnuty nejcennější segmenty.

II. zóna (39% plochy) - zahrnuje zachovalé části krajiny CHKO. Jedná se o lesy se zachovalou mozaikou přírodě bližších porostů,druhově bohaté louky, pastviny, mokřady a nivní polohy s dostatečným zastoupením dřevin. Do zóny spadají i některé lokality s rozptýlenou zástavbou, ovšem s architektonickým a krajinotvorným pozitivním přínosem.

III. zóna (51% plochy) - zaujímá zbylé plochy volné krajiny v CHKO. Jedná se o souvislé smrkové monokultury (především tzv."zetky" - lesy první generace zalesněné po odsunutých Němcích), imisemi silně poškozené lesní porosty,intenzivněji zemědělsky využívané plochy, menší sídla bez souvislé zástavby a lokality se silným turistickým využitím.

IV. zóna (3% plochy) - zahrnuje zastavěné části větších sídel CHKO včetně větších zemědělských objektů. Z volné krajiny zahrnuje pouze souvislé plochy orné půdy a sadů v okolí Pěčína a Rokytnice.

Správa CHKO Orlické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt