Správa CHKO Orlické hory >> Správa informuje >> Aktuality >> Vracíme řece její balvanitý charakter

Vracíme řece její balvanitý charakter

Vracíme řece její balvanitý charakter

2.10.2014

Do koryta říčky Bělé jsou vraceny balvany vybagrované správcem toku po povodni r. 1998


Letos v srpnu bylo na říčce Bělá v Antoniině údolí v západní části Orlických hor v rámci Programu péče o krajinu zrealizováno opatření, které se stalo již tradičním opatřením na podporu ohrožených druhů v CHKO Orlické hory. Devátým rokem zde místní rybáři z organizace ČRS Skuhrov nad Bělou pro Správu CHKO Orlické hory vkládají zpět do koryta vodního toku velké balvany za účelem vytváření úkrytů pro zde žijící ryby.

V roce 1998 proběhla v této části Orlických hor ničivá povodeň, která zaplavila mimo jiné i níže položené obce Skuhrov nad Bělou, Kvasiny a Solnice. Bezprostředně po povodni provedl správce toku Bělá odstranění povodňových škod. To spočívalo ve vybagrování koryta, a to nejen v zastavěném území a na něj bezprostředně navazujících úsecích, ale i v nezastavěném území zalesněného Antoniina údolí ve vzdálenostech 0,5 – 3,2 km nad první zástavbou. Údolí je poměrně zahloubené a říčka Bělá se na jeho úzkém dně tísní se souběžně vedoucí silnicí. Přesto se místy rozšiřuje a střídavě se na pravém či levém břehu objevují louky, které vždy sloužily jako přirozené rozlivové území. Vybagrováním původně balvanitého přírodního koryta došlo k jeho zahloubení a odstraněním kamenů ke ztrátě členitosti dna. V některých místech tak vzniklo lichoběžníkové koryto. Hlavně však zůstal na dně po odstranění balvanů a mrtvého dřeva z koryta substrát hrubého štěrku, došlo ke ztrátě úkrytů, a to v celém cca tříkilometrovém úseku nad obcí Skuhrov nad Bělou.

Místní rybáři tedy více než před deseti lety začali postupně v tomto zdevastovaném úseku budovat nízké dřevěné jízky, které již částečně rozčlenily rychlosti proudění vody. Před devíti lety pak Správa CHKO Orlické hory začala ve spolupráci s místními rybáři do prostoru mezi jednotlivými jízky vkládat do koryta velké balvany k rozčlenění proudění a vytvoření úkrytů. Toto opatření je od začátku financováno z prostředků Programu péče o krajinu. Každý rok jsou jednotlivé úseky pro uložení kamene konzultovány a odsouhlaseny správcem toku. Kameny jsou do koryta vkládány mechanizací, mají velikost do přibližně 1,0 m a jsou částečně zapuštěny do dna, tak aby vyčnívaly cca 30 cm nad normální hladinu a zároveň byly zajištěny proti odplavení. Mezi jednotlivými jezy je uloženo nepravidelně několik balvanů v počtu 5 – 15 ks v závislosti na vzdálenosti mezi po sobě následujícími jízky.

V průběhu uplynulých let, kdy jsou balvany do koryta vkládány, prošly korytem již několikrát zvýšené průtoky. Nikdy však nedošlo k odplavení uložených balvanů. Maximálně byly zaneseny splaveninami, které byly při další velké vodě zase odplaveny a tak se to stále opakuje.

Za jednotlivými balvany vznikají proudové stíny a tedy úkryty pro ryby. Že je ryby využívají bylo prokázáno několika zkušebními odlovy, při kterých bylo zjištěno, že téměř za každým kamenem nějaká ryba je. A které druhy se zde vyskytují? Je to pstruh obecný potoční a zákonem chráněná vranka obecná.

Lze konstatovat, že v současné době má koryto zpět svůj balvanitý charakter a byly tak vytvořeny vhodné životní podmínky pro zdejší druhy ryb.

Radka Jakoubková, foto: autorka

Správa CHKO Orlické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt