Správa CHKO Orlické hory >> Činnost správy >> Krajinotvorné programy MŽP

Krajinotvorné programy MŽP

Většina praktických opatření prováděných regionálním pracoviště Správa CHKO Orlické hory a krajské středisko Hradec Králové ke zlepšení stavu krajiny a přírodního prostředí je finančně zajišťována prostřednictvím Program péče o krajinu (PPK). Pro území CHKO je využíván Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit, pro území mimo CHKO jsou využívány Podprogramy pro zlepšování dochovaného přírodního prostředí a zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy. 

Bližší informace zde. 

 

Dalším zdrojem prostředků pro pozitivní ovlivňování přírodního prostředí je Program obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK). 
Jedná se o program podporující investiční i neinvestiční záměry realizující adaptační zmírňující dopady klimatické změny na vodní, lesní i mimolesní ekosystémy, dále Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky a správám národních parků umožňuje realizovat opatření vyplývající z plánů péče o zvláště chráněná území, ze souhrnu doporučených opatření pro ptačí oblasti, záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. V neposlední řadě slouží k financování monitoringu a podkladových materiálů.
 

Bližší informace zde.

Správa CHKO Orlické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt